Projeler

Çocuk Dostu Şehirler Programı

2016-2018

icislerr eu

Çocuk Dostu Şehirler tüm dünyada uygulanmakta olan bir UNICEF girişimidir. UNICEF Türkiye 2016-2020 Ülke Programı kapsamında İç İşleri Bakanlığı işbirliğiyle uygulanmaya başlanan ve yerel yönetimlerle ortak çalışmayı hedefleyen ‘Çocuk Dostu Şehirler Programı’ çocukların haklarının ve ihtiyaçlarının yerel yönetimler seviyesinde stratejik planlamalarda, bütçelemede ve uygulamalarda karşılık bulabilmesini ve yer almasını amaçlamaktadır. Çocuk Dostu Şehir, çocuk katılımını ve çocuklara yönelik kaynakların arttırılması, gençlere çocuk hakları savunuculuğu bilincinin kazandırılması, çocuk dostu program örneklerinin yaygınlaştırılması, çocukların oyun hakkı erişiminin geliştirilmesi gibi somut hedefleri içermektedir.

IKADA Danışmanlık, Çocuk Dostu Şehir (ÇDŞ) programı kapsamında belediyelere verilecek olan yöntem eğitimlerini ve tematik eğitimleri (Çocuk Dostu Şehirler, Çocuk Katılımı, Bütçeleme, Stratejik Planlama ve Etki Değerlendirilmesi, gibi) düzenlemekte ve belediyelere çocuk dostu şehir olma yolunda doğrudan teknik destek sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, belediyelere çocuk dostu şehir olma hedefinde destek olması için yetiştirilecek gençlerin eğitimini verecek olan genç eğiticilerin eğitim programını düzenlemektedir. Program kapsamında izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve şehirlerin çocuk durum raporlarının hazırlanması programın diğer hedefleri arasındadır.

Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi

2016-2017

uclu

 

“Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile yürütülmekte ve projenin finansmanı İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç tarafından sağlanmaktadır. Proje, kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması için ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütünsel bir politikanın geliştirilmesine destek olmayı, kadınlar için insana yakışır iş olanakları sağlamayı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de kadınların güçlendirilmesine destek olmayı hedeflemektedir.

Projesi çerçevesinde IKADA Danışmanlık ‘Girişimcilik Destek Programı’nı uygulamaktadır. Bu program kapsamında, İstanbul, Bursa, Ankara ve Konya illerinde 400 kadın girişimci adayına girişimcilik eğitimleri ve mentörlük destek hizmetleri verilecektir.  Eğitim programları sonrasında seçilen kadın adaylara mikro hibelendirme yapılacaktır. Bunun yanı sıra, kadın istihdamının artırılmasında rol oynayan politika belirleyicileri için, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları’na kapasite oluşturma hizmeti sağlanacaktır.

Siirt Fıstık İşleme Sanayi Altyapısının İyileştirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi (SFiT)

2016-2018

sfit

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanlı projenin yararlanıcısı Siirt Fıstık Üreticileri Birliği’dir. İhale Makamı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan proje, fiilen Şubat 2016’da başlamış olup 24 ay süreyle Siirt’te uygulanacaktır. Projenin amacı Siirt’te fıstıkçılık sektörünün rekabetçiliğinin artırılmasıdır. Proje kapsamında bölgedeki fıstık üreticilerine hizmet edecek Ortak Fıstık İşleme Tesisi operasyonel hale getirilecek ve gerekli insan kaynağı altyapısı oluşturulup eğitilecektir. FİT ve rol model işletmeler için iş planlarının hazırlanması, markalama ve pazarlama çalışmaları, FİT personeli işe alımı ve eğitimi, KOBİ’lere iş geliştirme danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, operasyonel sistemlerin ve entegre kalite yönetim sistemlerinin kurulup belgelendirme başvurusunun yapılması ve tüm sistemlerle ilgili el kitapları/rehberlerin hazırlanması proje aktivitelerinden başlıcalarıdır.

Kastamonu Endüstriyel Ağaç Sanayi İçin Ortak İşleme Tesisi Projesi

2016-2018

kastamonueu

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanlı, Kastamonu Ticaret Borsası’nın yararlanıcısı olduğu proje Kastamonu ilinde orman ve ağaç işleri endüstrisinin rekabet gücünün arttırılmasını hedeflemektedir. Kastamonu’ da aktif olarak 700’e yakın orman ve orman ürünleriyle ilgili işletmeye teknik üretim desteği, iş faaliyet koordinasyon yönetimi, altyapılarının iyileştirilmesi, yüksek verimli üretim prosesi gibi birçok konuda destek verilecektir.

Ortak üretim tesisi ve rol model işletmeler için iş planlarının hazırlanması, pazarlama çalışmaları, OÜT personeli işe alımı ve eğitimi, kobilere iş geliştirme danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, operasyonel sistemlerin ve kalite yönetim sistemlerinin kurulup belgelendirme başvurusunun yapılması ve tüm sistemlerle ilgili el kitapları/rehberlerin hazırlanması proje aktivitelerinden başlıcalarıdır.

Van İlinde Yerinden Olmuş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Teknik Destek projesi (VAN-IDP)

2014-2016
iceu
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Van Valiliği’nin faydalanıcısı olduğu proje Ekim 2014’de uygulanmaya başlanmıştır ve 2 yıl süreli olarak uygulanacaktır.
Van ilinde uygulanacak proje ile yerinden edilmiş kişilerin temel hizmetlere erişimde eşit hale gelmelerinin ve sosyo-ekonomik şartlarının ve kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla sosyal ve ekonomik entegrasyonlarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Van ilinde yaşayan yerinden edilmiş kişiler ve bu kişilere hizmet sağlayan kuruluşların kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında yerinden edilmiş kişilere yönelik mesleki eğitimler, okuma-yazma, bilgisayar okuryazarlığı ve girişimcilik kursları düzenlenecek ve istihdama yönelik hibe projeleri uygulanacaktır.

Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

2014-2016
sgkeu
AB finansmanlı operasyon ile başta SGK olmak üzere, ÇSGB ve diğer ilgili kuruluşların kapasitelerinin artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki alanında bir yol haritası belirlenmesi ve farkındalık artırma faaliyetleri ve hibeler yoluyla toplumun bu alanda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, muhasebe ve mali müşavirlik meslek grubuna ve ilgili tüm gruplara yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülecektir. Kurum bünyesinde kurum içi eğitimleri gerçekleştirebilecek eğitici grubu oluşturulacaktır.

AB ve TR Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi Projesi-III

2014-2016
csd
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirmesi amacıyla çeşitli projeler yürütülmektedir. Bu programların devamı niteliğindeki “Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi III Hibe Programları” 20 Mayıs 2013 itibarıyla hayata geçirilmiştir. Siyasi Kriterler ve Medya bileşenlerini içeren bu proje kapsamında AB Bakanlığı’na hibe programı yönetimi konusunda teknik destek hizmeti verilmektedir. Bu hibe programı ile Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin, Avrupa Birliği’nin siyasi kriterler ve medya alanındaki politikaları ve uygulamaları hakkındaki bilgi birikimlerinin artırılması ve Avrupa Birliği’ndeki muadilleriyle ortaklıklar geliştirerek, kurulacak güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi

2010-2012
isgep
Bu program kapsamında, KOBİlere yönelik eğitim ve tanıtım programlarının uygulanması yanısıra, konunun Ülke çapında tanıtımı (kamuoyu oluşturulması, gazete / dergi / televizyon yolu ile tanıtım planlaması ve bu programların uygulanması) ve etkinliğinin ölçülüp yönetilmesi çalışmaları da yer almaktadır.
Proje kapsamında, madencilik, inşaat ve metal sanayi, ana sektörler olarak ele alınmış ve hedeflenen bölgede (Ankara, Zonguldak, Denizli, Kütahya, Kocaeli ve çevresindeki iller) 100ün üzerinde İşletmeye “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında eğitim ve danışmanlık olarak hizmet verilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkez Müdürlüğü (ÍSGÜM) Bölge Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

2010-2012
ababab isgum
Proje temel olarak İSGÜM personelinin uyumlaşan Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Proje bitiminde Türkiye’de 7 ilde bulunan merkez ve bölge laboratuvarlarının aynı standartta ve yüksek kalitede hizmet verebilecek ve KOBİ’lere uyumlaşan AB mevzuatının uygulamaları hakkında ileri seviyede hizmet ve danışmanlık verebilecek düzeye gelmesi hedeflenmiş bu kapsamda eğitim ve kapasite güçlendirme faaliyetleri yürütülmüştür. Ulusal çaplı farkındalık artırma aktiviteleri yürütülmüş İSGÜM’ ün bilinirliği artırılmıştır.

Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi-II

2010-2012
csd
Bu program kapsamında, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, yurt çapında yürütülen 3 hibe programının uygulamasında teknik destek sağlanmıştır. Tarım ve balıkçılık ve kültür ve sanat alanlarında Avrupa Birliği üye ve aday üye ülkeleri ile Türk toplumu arasındaki diyalogların güçlendirilmesi, işbirliği sağlanması ve bu 2 belirli alanda Avrupa ve Türkiye’deki aktif uygulayıcıların bir araya getirilerek iletişim ağının güçlendirilmesi proje bileşenleri arasında yer almaktadır. Medya ilişkileri, etkinlik yönetimi de ağırlıklı konular arasındadır.

Jean Monnet Burs Programın Devamı Teknik Destek Projesi

2010-2012
jeanmonneteu
Bu program kapsamında, Avrupa Birliği Bakanlığı’na Jean Monnet Burs Programı’nın ülke çapında duyurulması, kayıtların alınması, değerlendirmelerin yapılması ve katılımcıların seçilerek programlarının yapılması ve hedefledikleri yere ulaşmalarının sağlanması hususunda teknik destek hizmeti sağlanmıştır. Proje kapsamında kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden başvuru sahiplerine burs tahsis edilmiş ve program yerleştirme süreçleri tamamlanmıştır. Bursiyer veritabanı oluşturulmuş, izleme bilgi sistemi ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanıp kullanıma açılmıştır.

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Hibe İzleme ve Değerlendirmesi

2011-2012
erken
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu, dezavantajlı çocukların okula kayıt ve katılımının sağlanmasına katkı sağlamayı hedefleyen Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 38 ilde yürütülen 75 hibe programının izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Hibe Proje Uygulama ve Satın Alma Rehberleri hazırlanmış, hibe yararlanıcıları satın alma, raporlama gibi konularda eğitilmiştir. İzleme Bilgi Sistemi hibe programı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve uyarlanmıştır. MEB proje koordinasyon birimine hibe program yönetimi, izleme ve değerlendirmesi hususunda eğitimler verilerek kapasiteleri güçlendirilmiştir.

Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurlarının Tespit ve Korunması Projesi'nin Değerlendirmesi

2011-2013
USAID
Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ve ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Ticaretini İzleme ve Mücadele Ofisi tarafından fonlanan Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurlarının Tespit ve Korunması Projesi’nin genel amacı, (olası) insan ticareti mağdurlarını daha etkili bir şekilde tespit etmek ve korumak ve STK’ları da tespit sürecine sürekli olarak dahil etmek amacıyla çoklu kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek ve insan ticareti ile mücadele konusunda Türkiye’deki ilgili paydaşların kapasitelerini artırmaktır. Başarıyla tamamlanan projenin uygulama süresince takip ve değerlendirmesi İkada Danışmanlık tarafından yürütülmüştür.

Diğer Projeler

Dış finansmanlı teknik destek projeleri yanında, İKADA, yurt içinde değişik bölgelerde kalkınma, stratejik yapılanma, uluslararasılaştırma kapsamlı projelerin de yürütücüsü durumundadır. Bu konuda Türkiye içinde çeşitli bölgelerde, değişik projenin de yürütücüsü durumundadır.

• 2002-2006 yılları arasında sağlanan Katılım Öncesi Mali Destek Programlarının Uygulama Sonrası Değerlendirme Çalışması : Ağırlıklı olarak Sosyal Entegrasyon, Sivil Toplum, Demokrasi, İnsan hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsan Kaynakları Geliştirme sektörlerinde uygulanan projelerin uygunluk, verimlilik, etkinlik, etki ve sürdürülebilirlikleri değerlendirilmiştir.

• 2007-2009 yıllarını kapsayan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA I) Ara Değerlendirme Çalışması – İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal İçerme, Kadının ve Engellilerin Korunması, Sivil Toplum Geliştirme sektörleri başta olmak üzere uygulanan sosyal projelerin uygunluk, verimlilik, etkinlik, etki ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirme çalışması yapılmıştır.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Kurumsal Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Eğitsel Faaliyetler Teknik Destek Projesi: Oda personeline etkili iletişim, liderlik, zaman ve stres yönetimi gibi çeşitli konularda eğitim verilmiştir.
Van Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi personeli ve bölgede yer alan KOBİ çalışanları ile Ticaret ve Sanayi Odası personeline yönelik değişik konularda eğitim hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

AB Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat Gökkuşağı Projesi (FIRASET) kapsamında bölgede yer alan seçilmiş KOBİlere iş planı hazırlama konusunda danışmanlık verilmiş, 4 işletme için iş planları hazırlanmıştır.

Kayseri Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezinin Kurulması Projesi kapsamında merkez içinde, OSB bünyesinde ve Kayseri içinde yer alan KOBİlere yönelik eğitim programları uygulanması çalışması yürütülmüştür. (eğitim materyallerinin hazırlanması, eğitimlerin planlandığı şekilde yürütülmesi, değerlendirilmesi ve etkinliğinin raporlanması)

Zonguldak/Devrek Ticaret ve Sanayi Odası – Devrek Evi ve Baston Showroom Fizibilite Çalışması: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından fonlanan projenin amacı, baston üretimi ile öne çıkan Devrek ilçesine, bölgenin değerlerini koruyacak ve finansal açıdan karlılık yaratacak bir baston evi ve showroom’unun kazandırılması yoluyla, bu sektörde iş yapan işletme ve kişilerin rekabet gücünün artırılması, Devrek ve civarının sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlanmasıdır. Çalışma kapsamında Devrek ilçesi mevcut ekonomik değerleri incelenmiş, tesisin kuruluşu için değişik seçenekler oluşturulmuş, bu seçeneklerle ilgili fizibilite çalışmaları yapılmış ve değerlendirmenin sonuçları raporlanmıştır. Rapor içinde ayrıca Devrek bastonunun ulusal ve uluslararası pazarlarda yer alabilmesi için gerekli pazarlama önerilerini içeren pazarlama planı da hazırlanmıştır.

Zafer Kalkınma Ajansı -“TR33 Bölgesi Turizm Mevcut Durum Analizi, Strateji ve Operasyonel Program Hazırlanması” ile bölge planı kapsamındaki eksenlerin istişaresine yönelik teknik destek hizmeti : Proje kapsamında, bölgenin mevcut durumu, turizm potansiyeli değerlendirilmiş, rekabet gücünü artıracak kararlar gözden geçirilmiş ve bu bilgiler doğrultusunda Bölgesel Turizm Stratejisi ve Operasyonel Program hazırlanmıştır. Hazırlanan raporlarda, bölgenin turizm sektöründeki mevcut durumu ve eğilimlerinin çıkarılması; gelişme potansiyelinin belirlenmesi; TR33 Bölgesi’ndeki 53 ilçenin benzer turizm potansiyellerine sahip olanlarının gruplandırılarak alt bölgelere ayrılması; turizm sektörünün uluslararası konjonktürdeki durumunun, farklı turizm türlerindeki gelişme eğilimlerinin ve arz/talebin ortaya konulması; mevcut ve potansiyel destinasyon uygulamalarının belirlenmesi, küresel piyasalardaki arz/talep ve gelişim eğilimleri ile TR33 Bölgesi’ndeki gelişme potansiyeli sentezlenerek bölgesel hedeflerin ve gelişme stratejilerinin belirlenmesi; stratejilerin uygulanması amacıyla gerçekleştirilecek eylemlerin, sorumluluk, yaklaşık maliyet ve süreleri de belirlenerek ortaya konulması çalışmaları yürütülmüştür.

Kocaeli ABİGEM – Güney Marmara Bölgesinde yer alan KOBİ’lerın Kapasitesinin Geliştirilmesine yönelik eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim programların uygulanması. Bölge Kuruluşları ile birlikte, ilgili Kurumlarda “mevcut durum analizi” ve buna bağlı olarak” eğitim ihtiyaç analizi” yapılmış ve gereken destekler, eğitim ve danışmanlık olarak sağlanmıştır. Çalışmalar içinde dönemsel bazda pazar araştırmaları ve bunlara bağlı olarak ihtiyaç analizleri ile değerlendirme programları da oluşturulmuştur.

KKTC’de Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Özel Sektör ve Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörlerinin Uygulama Öncesi (Ex-ante) Değerlendirmesi: yönelik mevcut durum analizi, stratejik hedef oluşturma ve strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. AB finansmanlı bu çalışma kapsamında, Kuzey Kıbrıs içinde, saha araştırmaları ve durum tespit çalışmaları yapılmış; geliştirilen strateji ve önlemlerin uygulanmasına yönelik ekonomik kalkınma proje şartnamesi geliştirilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİlere yönelik İş Planı ve Pazarlama Planı danışmanlık destek hizmetleri. Gaziantep ABİGEM ile yürütülen bu program kapsamında, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adana illerini kapsayan bir ihtiyaç analizi yapılmış ve buna göre oluşan eğitim paketi bölgedeki işletmelere uygulanmıştır. Çalışmaların yürütülüşü sırasında ayrıca, ABİGEM personeline yönelik danışmanlık destekleri de sağlanmış ve kapasiteleri artırılmıştır.

Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamında İşe Yerleştirme Danışmanlık Hizmetleri. Asgari Lise mezunu kişilerin, kendilerine uygun sektörü, işi bulmaları ve buna uygun donanıma ulaşmaları hedeflenmiştir. İşkur Aydın İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program kapsamında 400 kişi ile birebir çalışmalar yapılmış ve her bir kişi hakkında detaylı raporlar tanzim edilmiştir. Program sonunda hedeflenen %10 oranından daha fazla miktarda katılımcı işe yerleşmiştir.

Üniversitelerde yürütülen Genç Girişimci Geliştirme Programı – bu kapsamda Üniversitelerin ağırlıklı olarak son sınıf öğrencilerine, “Girişimcilik” temelli eğitim programları sunulmuş, atölye programları ile birebir iş fikirleri üzerinde çalışılma olanağı sağlanmışş ve nihayetinde, Pazarlama Planını da içerecek şekilde “İş Planı” hazırlamaları sağlanmıştır. Programın yürütüldüğü Üniversiteler; Anadolu, Atılım, Bilkent, Çankaya, Erciyes, Karaelmas, ODTÜ

• KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri aracılığı ile, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yönelik, “Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlığı” programı. Afyon, Bursa, Kütahya ve Şanlıurfa il ve ilçelerinde uygulanmıştır. Program uygulama süreci öncesinde, uygun sektörlerin tespiti için bölgede araştırmalar yapılmış, daha sonra bu araştırma çıktıları doğrultusunda, uygun profil oluşturulmuş ve buna uygun katılımcıların program içinde yer almaları için duyuru çalışmaları yapılmıştır.

GTZ tarafından Ankara, Malatya, Kahramanmaraş illerinde yürütülen “Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi” projesi kapsamında, yöredeki Kurumlara yönelik olarak, mevcut durum analizi yapılması, değerlendirilmesi, eğitim / danışmanlık ihtiyaçlarının çıkarılması ve buna göre desteklerin sağlanması gerçekleştirilmiştir.

• Afyonkarahisar, Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Konya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi ve Gaziantep, Konya AB Bilgi Merkezleri ile koordineli gerçekleştirilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri

“Düş”ten öncü adımlara…