IKADA Management Team has spent years throughout Turkey within the scope of several international and national projects. The management team and contracted experts delivered consulting and training services to several public institutions and private companies in almost each of the provinces of Turkey through various national and international projects implemented. IKADA’s on site experience is complemented by in-depth international know-how bringing a glocal project management point of view.

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

Uşak'ta Büyükbaş Deri İşleme Teknik Destek Projesi


Proje Mart 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesidir. Bu sözleşmenin amacı, ortak kullanım tesisinin kurulması ve işletilmesi yoluyla deri sektörü KOBİ'lerinin üretim ve pazarlama kapasitelerini çeşitlendirmek ve geliştirmek, ve deri sektöründeki KOBİ'ler arasında uzun vadeli ortaklık ve işbirlikçi çalışma kültürünü pekiştirmektir. Bu Proje iki ana faaliyetten oluşmaktadır:
- Ortak Kullanım Tesisi'nin Operasyonelleştirilmesi (Faaliyet A)
- KOBİ'ler için Kümelenme Girişimi ve Kapasite Geliştirme Formülasyonu (Faaliyet B) Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.
Azerbaycan'da Kırsal Alanlarda Girişimcilik Gelişimine Destek Projesi


Proje, Mart 2019’da faaliyete geçmeye başlamıştır. Nihai faydalanıcıları ise Girişimcilik Geliştirme Politikası Departmanı, Ekonomi Bakanlığı ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEEDA) dır. Projenin amacı, Azerbaycan’daki iş gelişimine, Azerbaycan'ın bütün ekonomik bölgelerinde istihdam yaratmaya katkıda bulunmak, kırsal geçim kaynaklarını ve kırsal alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek ve Girişimcilik ve KOBİ'lere daha iyi destek sağlamak için Ekonomi Bakanlığı ve ilgili yapılarını desteklemektir.
Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi için Teknik Destek


Proje Haziran 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Eskişehir Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’dır (ATAP).

Bu sözleşmenin amacı, Eskişehir'de bu sektörlerde bulunan KOBİ'lerin havacılık, demiryolu, makine, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki rekabet gücünü artırmak ve KOBİ'lerin mühendislik, tasarım ve prototip yeteneklerinin artmasına katkıda bulunmaktır.

Bu Proje üç ana faaliyetten oluşmaktadır:

- Tasarım ve İnovasyon Merkezinin Kurulması ve İşlevselleştirilmesi (Faaliyet A)

- KOBİ'lere Kapasite Geliştirme ve İş Dağıtım Hizmetleri (Faaliyet B)

- Görünürlük ve İletişim (Etkinlik C)

Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.
Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm için Teknik Destek


Proje Haziran 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Denizli Ticaret Odası'dır.

Bu sözleşmenin amacı, Denizli imalat sanayiinin ortak kullanım alanı ve kümelenme yaklaşımı ile teknik tekstiller üzerine kapasitesini arttırmaktır.

Bu Proje üç ana faaliyetten oluşmaktadır:

- TTT'nin Kurulması için Hazırlık Çalışmaları (Faaliyet A)
- Denizli'de KOBİ'lerin Teknik Tekstile Dönüşümü (TTT) (Etkinlik B)
- Kümelenme Girişiminin Kurulması (Faaliyet C)

Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ

Maraş Biberi Kümelenme Projesi


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kahramanmaraş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu Proje, Nisan 2017'den itibaren 18 ay süreli olarak uygulanmıştır.

Projenin temel amaçları; Bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve bölgedeki Maraş Biberi Sektörünün rekabet gücünü artırmaktır.

Proje kapsamında Maraş Biber Kümesi kurulmuş, ortak kullanıma yönelik paketleme tesisi ve laboratuvar operasyonel hale getirilmiştir.
Sivas Sanayi Kuluçka Merkezi (İŞGEM) Teknik Destek Projesi


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’ın faydalanıcısı olduğu Proje, Ağustos 2016'dan itibaren 24 ay süreli olarak uygulanmıştır.

Projenin amacı, Sivas İŞGEM'in altyapısını ve İŞGEM'de bulunan işletmelerin teknik kapasitelerini güçlendirmek ve Sivas İŞGEM'de bulunan işletmelere yönelik iş geliştirme faaliyetlerini yürütmektir.

Proje kapsamında İKADA Danışmanlık, Sivas İŞGEM’in hizmet altyapısını geliştirmek amacıyla iş planı ve hizmetler kılavuzlarının hazırlanması, tanıtım ve yaygınlaştırma ve Sivas İŞGEM'deki işletmelerin teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.
Türkiye'deki Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Girişimcilik Eğitimi ve Mentor Destek Hizmet Programı


Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayata Fırsat Projesi kapsamında yürütülen "Girişime Destek Programı" içerisinde, Hatay, Bursa ve İstanbul illerinde toplamda 420 Suriyeli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına girişimcilik eğitimi verilmiş; eğitimlerin ardından kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyenler arasından seçilen 84 kişi, birebir mentorlük desteğinden faydalnmış; mentorluk süreci sonrasında düzenlenen iş planı yarışmasında başarılı olan 42 adayın iş fikri, ILO tarafından sağlanan hibe ile desteklenmiştir.
Çocuk Dostu Şehirler Programı


Çocuk Dostu Şehirler tüm dünyada uygulanmakta olan bir UNICEF girişimidir. UNICEF Türkiye 2016-2020 Ülke Programı kapsamında İç İşleri Bakanlığı işbirliğiyle uygulanmaya başlanan ve yerel yönetimlerle ortak çalışmayı hedefleyen ‘Çocuk Dostu Şehirler Programı’ çocukların haklarının ve ihtiyaçlarının yerel yönetimler seviyesinde stratejik planlamalarda, bütçelemede ve uygulamalarda karşılık bulabilmesini ve yer almasını amaçlamaktadır. Çocuk Dostu Şehir, çocuk katılımını ve çocuklara yönelik kaynakların arttırılması, gençlere çocuk hakları savunuculuğu bilincinin kazandırılması, çocuk dostu program örneklerinin yaygınlaştırılması, çocukların oyun hakkı erişiminin geliştirilmesi gibi somut hedefleri içermektedir. IKADA Danışmanlık, Çocuk Dostu Şehir (ÇDŞ) programı kapsamında belediyelere verilecek olan yöntem eğitimlerini ve tematik eğitimleri (Çocuk Dostu Şehirler, Çocuk Katılımı, Bütçeleme, Stratejik Planlama ve Etki Değerlendirilmesi, gibi) düzenlemiş ve belediyelere çocuk dostu şehir olma yolunda doğrudan teknik destek sağlamıştır. Bunlara ek olarak, belediyelere çocuk dostu şehir olma hedefinde destek olması için yetiştirilecek gençlerin eğitimini verecek olan genç eğiticileri yetiştirmiştir. Program kapsamında izleme ve değerlendirme sistemi kurulmuş ve şehirlerin çocuk durum raporlarının hazırlanmasına destek sağlanmıştır.
Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi


Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile koordine edilen Proje ile kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması için ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütünsel bir politikanın geliştirilmesine destek sağlanmış, kadınlar için insana yakışır iş olanaklarının sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratılması ve Türkiye’de kadınların güçlendirilmesine destek olunması hedeflenmiştir.
Siirt Fıstık İşleme Sanayi Altyapısının İyileştirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi (SFiT)


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanlı projenin yararlanıcısı Siirt Fıstık Üreticileri Birliği’dir. Şubat 2016’dan itibaren 24 ay süreli olarak uygulanan Projenin amacı Siirt’te fıstıkçılık sektörünün rekabetçiliğinin artırılmasıdır. Proje kapsamında bölgedeki fıstık üreticilerine hizmet edecek Ortak Fıstık İşleme Tesisi (SFİT) operasyonel hale getirilmiş, Türkiye çapında ve 3 kıtada pazar araştırması yapılmış, tesisin insan kaynağı altyapısı oluşturmuş, SFİT ve rol model işletmeler için iş planları hazırlanmış, markalama ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirilmiş, KOBİ’lere kapasite oluşturma ve iş geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmiş, operasyonel sistemler ve entegre kalite yönetim sistemleri kurulmuş, ve tüm sistemlerle ilgili el kitapları/rehberleri hazırlanmıştır.
Kastamonu Endüstriyel Ağaç Sanayi İçin Ortak İşleme Tesisi Projesi


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanlı, Kastamonu Ticaret Borsası’nın yararlanıcısı olduğu proje ile Kastamonu ilinde orman ve ağaç işleri endüstrisinin rekabet gücünün arttırılması hedeflenmiştir. Kastamonu’da aktif olan 700’e yakın orman ve orman ürünleriyle ilgili işletmeye teknik üretim desteği, iş faaliyet koordinasyon yönetimi, altyapılarının iyileştirilmesi, yüksek verimli üretim prosesi gibi birçok konuda destek verilmiştir. Ortak üretim tesisi ve rol model işletmeler için iş planlarının hazırlanması, pazarlama çalışmaları, OÜT personeli işe alımı ve eğitimi, kobilere iş geliştirme danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, operasyonel sistemlerin ve kalite yönetim sistemlerinin kurulup belgelendirme başvurusunun yapılması ve tüm sistemlerle ilgili el kitapları/rehberlerin hazırlanması faaliyetleri yürütülmüştür.
Van İlinde Yerinden Olmuş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Teknik Destek projesi (VAN-IDP)


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Van Valiliği’nin faydalanıcısı olduğu proje Ekim 2014’den itibaren 2 yıl süreli olarak uygulanmıştır. Proje ile yerinden edilmiş kişilerin temel hizmetlere erişimde eşit hale gelmelerinin ve sosyo-ekonomik şartlarının ve kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla sosyal ve ekonomik entegrasyonlarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Van ilinde yaşayan yerinden edilmiş kişiler ve bu kişilere hizmet sağlayan kuruluşların kapasitelerini artırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanlı, operasyon ile başta SGK olmak üzere, ÇSGB ve diğer ilgili kuruluşların kapasitelerinin artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki alanında bir yol haritası belirlenmesi ve farkındalık artırma faaliyetleri ve hibeler yolu ile toplumun bu alanda bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu personeline, muhasebe ve mali müşavirlik meslek grubuna ve ilgili tüm gruplara yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülmüştür.
AB ve TR Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi Projesi-III


Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana Türkiye ve AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun güçlendirmesi amacıyla çeşitli projeler yürütülmektedir. Bu programların devamı niteliğindeki “Türkiye ve AB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi III Hibe Programları” 20 Mayıs 2013 itibarıyla hayata geçirilmiştir. Siyasi Kriterler ve Medya bileşenlerini içeren bu proje kapsamında AB Bakanlığı’na 2 yıl süreyle hibe programı yönetimi konusunda teknik destek hizmeti verilmiştir. Bu hibe programı ile Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin, Avrupa Birliği’nin siyasi kriterler ve medya alanındaki politikaları ve uygulamaları hakkındaki bilgi birikimlerinin artırılması ve Avrupa Birliği’ndeki muadilleriyle ortaklıklar geliştirerek, kurulacak güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi


2010-2012 yılları arasında uygulanan Proje kapsamında madencilik, inşaat ve metal sanayi sektörlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının iyileştirilmesine yönelik İSG Yönetim Sisteminin kurulması, hedef bölgelerdeki KOBİlere eğitimler ve Türkiye çapında kamuoyunda farkındalık oluşturma kampanyaları düzenlenmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkez Müdürlüğü (ÍSGÜM) Bölge Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi


2010-2012 yılları arasında uygulanan Proje ile temel olarak İSGÜM personelinin uyumlaşan Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlanmıştır. Proje bitiminde Türkiye’de 7 ilde bulunan merkez ve bölge laboratuvarlarının aynı standartta ve yüksek kalitede hizmet verebilecek ve KOBİ’lere uyumlaşan AB mevzuatının uygulamaları hakkında ileri seviyede hizmet ve danışmanlık verebilecek düzeye gelmesi hedeflenmiş bu kapsamda eğitim ve kapasite güçlendirme faaliyetleri yürütülmüştür. Ulusal çaplı farkındalık artırma aktiviteleri yürütülmüş İSGÜM’ün bilinirliği artırılmıştır.
Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi-II


Bu program kapsamında, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, yurt çapında yürütülen 3 hibe programının uygulamasında teknik destek sağlanmıştır. Tarım ve balıkçılık ve kültür ve sanat alanlarında Avrupa Birliği üye ve aday üye ülkeleri ile Türk toplumu arasındaki diyalogların güçlendirilmesi, işbirliği sağlanması ve bu 2 belirli alanda Avrupa ve Türkiye’deki aktif uygulayıcıların bir araya getirilerek iletişim ağının güçlendirilmesi proje bileşenleri arasında yer almaktadır. Medya ilişkileri, etkinlik yönetimi de ağırlıklı konular arasındadır.
Jean Monnet Burs Programın Devamı Teknik Destek Projesi


Bu program kapsamında, Avrupa Birliği Bakanlığı’na Jean Monnet Burs Programı’nın ülke çapında duyurulması, kayıtların alınması, değerlendirmelerin yapılması ve katılımcıların seçilerek programlarının yapılması ve hedefledikleri yere ulaşmalarının sağlanması hususunda teknik destek hizmeti sağlanmıştır. Proje kapsamında kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden başvuru sahiplerine burs tahsis edilmiş ve program yerleştirme süreçleri tamamlanmıştır. Bursiyer veritabanı oluşturulmuş, izleme bilgi sistemi ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanıp kullanıma açılmıştır.
Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Hibe İzleme ve Değerlendirmesi


Milli Eğitim Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu, dezavantajlı çocukların okula kayıt ve katılımının sağlanmasına katkı sağlamayı hedefleyen Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 38 ilde yürütülen 75 hibe programının izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Hibe Proje Uygulama ve Satın Alma Rehberleri hazırlanmış, hibe yararlanıcıları satın alma, raporlama gibi konularda eğitilmiştir. İzleme Bilgi Sistemi hibe programı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve uyarlanmıştır. MEB proje koordinasyon birimine hibe program yönetimi, izleme ve değerlendirmesi hususunda eğitimler verilerek kapasiteleri güçlendirilmiştir.
Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurlarının Tespit ve Korunması Projesi'nin Değerlendirmesi


Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ve ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Ticaretini İzleme ve Mücadele Ofisi tarafından fonlanan Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurlarının Tespit ve Korunması Projesi’nin genel amacı, (olası) insan ticareti mağdurlarını daha etkili bir şekilde tespit etmek ve korumak ve STK’ları da tespit sürecine sürekli olarak dahil etmek amacıyla çoklu kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek ve insan ticareti ile mücadele konusunda Türkiye’deki ilgili paydaşların kapasitelerini artırmaktır. Başarıyla tamamlanan projenin uygulama süresince takip ve değerlendirmesi İkada Danışmanlık tarafından yürütülmüştür.
Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP)-Sektörel Yol Haritalarının Hazırlanması ve KOBİ'lere Bire Bir Danışmanlık Hizmeti


AB tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından koordine edilen proje kapsamında: - Ticaret ve Sanayi Odaları ve KOBİ'lerden oluşan paydaşlarla tanı ve analiz çalışmaları yapılmış
- Gıda, Makine, Plastik ve Tekstil Sektörleri için Sektörel Stratejik Yol Haritaları hazırlanmış
- "İmalat Sanayinde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı Ulusal Stratejik Yol Haritası hazırlanmış
- KOBİlere birebir danışmanlık hizmetleri sunulmuştur.